15 Nov, 2018
02:42:00

Obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere za tujce

Na DURSu so prejeli  vprašanje glede obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) za tujce, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo ali storitev za plačilo za slovensko pravno osebo in prihajajo iz držav, s katerimi ima RS sklenjene socialne sporazume. Odgovarjajo na podlagi pridobljenih pojasnil Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Prispevek za posebne primere zavarovanja po drugi alineji prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 se plačuje tudi od dohodkov tujcev, razen če tujec razpolaga s potrdilom A1 ali E101.

 


Obveznost zavarovanja tujcev za posebne primere zavarovanja se po ZPIZ-2 presoja glede na splošna pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Tujci, ki so državljani držav članic EU in drugih držav, ki jih zavezuje Uredba (ES) št. 883/04, niso zavarovanci za posebne primere po ZPIZ-2, kadar skladno z določbami navedene uredbe v Sloveniji niso dolžni plačevati prispevkov za socialno varnost. Uredba (ES) 883/2004 za območje EU in EGP določa, da se za vsa socialna zavarovanja za posamezno osebo uporablja le zakonodaja ene države članice, tudi kadar delo oz. dejavnost opravlja na območju dveh ali več držav članic, hkrati pa vsebuje kolizijska pravila, na podlagi katerih se določi državo, katere zakonodaja se uporablja. S temi pravili je v primeru, ko je oseba vključena v zavarovanje v drugi državi članici, glede obveznih socialnih zavarovanj (plačevanje prispevkov in pravice iz teh zavarovanj) izključena uporaba slovenske zakonodaje, ker je za vsa pravna razmerja urejeno zavarovanje na drugem mestu. Država, katere zakonodaja se uporablja, izda zavarovancu obrazec A1 ali E101, organi drugih držav pa na podlagi teh obrazcev izključijo uporabo zakonodaje na svojem območju. 

Za tujce - državljane tretjih držav, za katere ne veljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti po Uredbi (ES) 883/04, pa je zavarovanje za posebne primere po ZPIZ-2 obvezno. Od izplačanih prejemkov tem tujcem morajo zavezanci obračunati in plačati prispevek za posebne primere zavarovanja.

Dvostranski sporazumi o socialni varnosti praviloma določajo, da se oseba obvezno zavaruje v državi, v kateri opravlja delo. Doslej v nobenem od sklenjenih sporazumov ni bil urejen primer, ko zavarovanec sočasno dela (v okviru zaposlitve ali samozaposlitve) v obeh državah hkrati. Takšne so situacije, ko ima zavarovanec npr. na Hrvaškem sklenjeno delovno razmerje (sedež delodajalca na Hrvaškem), v RS pa hkrati bodisi sklenjeno delovno razmerje (sedež delodajalca v RS), lahko pa tudi registrirano samostojno dejavnost. V teh primerih po istem pravilu velja, da je obvezno zavarovanje po kraju, kjer zavarovanec opravlja delo oz. dejavnost, kar pa pomeni, da je obvezno zavarovanje v obeh državah sočasno. Kolizijskih določb ni, za izenačevanje pravnih razmerij v obeh državah pogodbenicah v sporazumih ni pravne podlage, prav tako se zavarovalna doba, ki se šteje za priznanje pravic, v istem obdobju ne more šteti dvakrat, niti se seštevati, če gre za krajši delovni čas, temveč vsaka država upošteva le obdobje zavarovanja, dopolnjeno na svojem območju, k temu pa za priznanje pravic prišteva tista obdobja v drugih državah pogodbenicah, ki se z "njenimi" ne prekrivajo.

Ob upoštevanju kroga oseb, ki ga določa druga alineja prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2, definicije drugega pravnega razmerja, določenega v drugem odstavku 18. člena ZPIZ-2, in pravil, ki veljajo za zavarovanje v RS v opisanih primerih, so med zavarovance za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zajete tudi osebe, ki opravijo delo ali storitev v drugi državi pogodbenici oziroma v tretji državi za naročnika ("delodajalca" v širšem smislu) s sedežem v RS, in se na tej podlagi v RS obračuna in (v tujino) izplača plačilo za takšno delo.Besedilo: DURS

Osnovne informacije o postopku uvoza blaga

Za blago, ki se uvaža v Republiko Slovenijo, je potrebno plačati carino in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu (npr. davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil).

Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti in količine blaga. Za carinske formalnosti se blago pri uvozu uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife Evropskih skupnosti, kjer so za vsako vrsto blaga določene carinske stopnje, na podlagi katerih se obračunajo uvozne dajatve. Za pravilno uvrstitev blaga je potreben točen opis blaga. Če se npr. blago uvršča med starine, stare več kot 100 let, je pri uvozu iz tretjih držav predpisana stopnja carine 0% in davka na dodano vrednost 20%. Pri uvrstitvi blaga in določitvi carinske stopnje za posamezno blago si lahko pomagate z brskalnikom TARIC, ki ga najdete na internetni strani Carinske uprave RS na naslovu: http://carina.gov.si. ali http://taric-curs.gov.si/itaric.
Postopek se izvede pri blagovni carinski izpostavi, kjer je potrebno vložiti carinsko deklaracijo ter priložiti ostale predpisane dokumente (npr. fakture, prevozne listine, dokumente za uveljavljanje oprostitev dajatev).

 
Uvoz osebne lastnine in uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev

Oseba, ki prenese običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo, lahko uveljavlja oprostitev plačila carine in DDV za osebno lastnino (vključno z osebnim vozilom), če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Oprostitev plačila carine in plačila DDV lahko uveljavlja oseba:
- ki je prebivala najmanj 12 mesecev zunaj carinskega območja Skupnosti;
- ki je imela osebno lastnino v svoji lasti ali uporabi najmanj 6 mesecev pred preselitvijo;
- če se bo blago uporabljalo v enak namen kot v prejšnjem kraju običajnega prebivališča;
- če oprostitev uveljavlja v 12 mesecih od dneva izdaje dokazila o običajnem prebivališču;
- če so bile v državi izvora oziroma v državi, iz katere prihaja, za oproščeno blago plačane uvozne dajatve in davek na dodano vrednost.
Oseba, ki želi uveljavljati zadevno oprostitev, mora k carinski deklaraciji predložiti naslednje listine:
- potrdilo, da je bivala izven Skupnosti najmanj eno leto (kot na primer potrdilo, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil upravičenec poslan na delo v tretjo državo, če vodi o tem evidenco, ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ki ga je poslala na delo v tretjo državo, ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca, ipd.);
- pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavila oprostitve te vrste;
- seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto, ki naj bi jo uvozila kasneje (dva izvoda v slovenskem jeziku);
- pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljala oziroma, da so bili v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo.

Za oprostitev morajo biti izpolnjeni vsi pogoji.

Ta oprostitev ne velja za:
- alkoholne izdelke
- tobak ali tobačne izdelke
- komercialna prevozna sredstva
- izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.
Do izteka 12 mesecev po datumu, ko je bila sproščena v prosti promet, osebne lastnine, ki je bila uvožena dajatev prosto, ni mogoče posojati, dati kot varščino, oddajati ali prenesti, proti plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

V nadaljevanju posredujemo še naslov internetne strani s podrobnejšimi navodili za postopek uveljavljanja oprostitev dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo.


Uvoz osebnega vozila

Pri uvozu osebnega motornega vozila pa se poleg carine in davka na dodano vrednost plačuje tudi okoljska dajatev zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil in davek na motorna vozila. Oprostitev v tem primeru velja za carino, DDV in okoljsko dajatev, ne pa tudi za davek na motorna vozila (DMV)!
Kot informacijo pa dodajamo, da se na področju davka na motorna vozila v skladu z novelo Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 9/2010) s 1. 3. 2010 začenja uporabljati nov način izračuna DMV, in sicer je stopnja davka odvisna od izpusta CO2 in vrste goriva, ki se uporablja za pogon. Podrobnejše informacije o izračunu davka na motorna vozila kliknite link.

Za konkretnejše in popolnejše informacije v zvezi z uvozom blaga v Republiko Slovenijo obrnete na Generalni carinski urad ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ), kjer vam bodo vedno pripravljeni odgovarjati na vaša konkretna vprašanja v zvezi s carinskimi dajatvami. Pred uvozom blaga je pomembno, da pridobite pravilne in popolne informacije.MINISTRSTVO ZA FINANCE
Carinska uprava republike Slovenije
GENERALNI CARINSKI URAD

Šmartinska cesta 55
1513 Ljubljana

T: (01) 478 38 00, F (01) 478 39 00
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ,
S: http://www.carina.gov.si

Po službo v Slovenijo

Vsak od nas se je že srečal z iskanjem zaposlitve. Vemo, da ni enostavna naloga. Kako pa si zaposlitev v Sloveniji najdejo tujci, migrantje? Verjetno imate kakšnega prijatelja, ki je prišel v Slovenijo ali pa ste sami priseljeni v Slovenijo ter ste si ob odločitvi, da boste živeli v tej naravno in kulturno bogati deželi postavili vprašanje: Kako najti zaposlitev? Mi bodo priznali šolska spričevala, ki sem jih pridobil z izobraževanjem v domovini? Kje lahko dobim informacije o vsem, kar me zanima?

Prvi koraki iskanja zaposlitve
Pri iskanju zaposlitve v Sloveniji se obrnite na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/tujci). Za osnovne informacije in pomoč se lahko obrnete tudi na Kontaktni center ZRSZ, ki deluje na brezplačni telefonski številki 080 2055. 

Info točka za tujce
Pod okriljem Zavoda za zaposlovanje deluje projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«, v okviru katerega deluje tudi Info točka za tujce, kjer vam bodo prijazni svetovalci pomagali prehoditi prve korake do zaposlitve v Sloveniji. Namen Info točke za tujce je namreč povečanje možnosti zaposlitve, dela ter podjetništva tujih delavcev in njihovih družinskih članov (ZRSZ, 2013).
Prostore ima v Ljubljani, poleg tega pa se izvajajo še mobilne Info točke za tujce po zavodih za zaposlovanje na območju celotne Slovenije. Svetovalci vam bodo podali informacije o možnostih za zaposlitev, o postopkih in potrebni dokumentaciji za pridobitev in izdajo dovoljenj za prebivanje, ter vam pomagali pri administrativnih postopkih urejanja dokumentacije. Naj vas ne skrbi, da vas ne bi razumeli, svetovalci namreč govorijo vse najpogostejše jezike obiskovalcev Info točke, informacije pa imajo pripravljene kar v sedmih jezikih.

Pridobitev delovnega dovoljenja
Tujci iz tretjih držav za delo v Sloveniji potrebujete delovno dovoljenje. Dobite ga tako, da poiščete delodajalaca, ki vas bo zaposlil in za vas pridobil dovoljenje za zaposlitev. To dovoljenje se izdaja za eno leto in se vsako leto podaljšuje. Po 20 mesecih dela pa si boste lahko pridobili osebno delovno dovoljenje, ki velja 3 leta. S tem dovoljenjem se lahko v primeru, da ostanete brez službe, prijavite v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Državljani držav članic EU pa imate prost vstop na slovenski trg dela in ne potrebujete delovnega dovoljenja. Za zaposlovanje v državah članicah EU, EGP in Švice pa skrbi omrežje EURES (European Employment Services). Zelo priročen je Evropski zaposlitveni portal EURES (http://eures.europa.eu), kjer najdete tudi informacije o prostih delovnih mestih.

Kaj pa dovoljenje za prebivanje?
Najprej morate imeti urejeno delovno dovoljenje, nato si pa sami začnete urejati še dovoljenje za prebivanje. Prošnjo za dovoljenje za prvo prebivanje lahko vloži vaš delodajalec, če pa jo vlagate sami, pa morate to storiti na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi.

Naslednjič bomo poizkušali odgovoriti na vprašanja, o vrednotenju izobraževanja, podali nekaj informacij o zrdavstvenem zavarovanju, ter vam izdali kam si nabirat besed za več besedišča slovenskega jezika.

Besedilo: Vanesa KovačInfo točka za tujce
Slovenska cesta 55, Ljubljana
Tel: +386(0)1 472 64 60
Mob: +386(0)41 659 228
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Splet: www.info-tujci.si, www.ess.gov.si/tujci

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Revija

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev