Osnovne informacije o postopku uvoza blaga

Za blago, ki se uvaža v Republiko Slovenijo, je potrebno plačati carino in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu (npr. davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil).

Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti in količine blaga. Za carinske formalnosti se blago pri uvozu uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife Evropskih skupnosti, kjer so za vsako vrsto blaga določene carinske stopnje, na podlagi katerih se obračunajo uvozne dajatve. Za pravilno uvrstitev blaga je potreben točen opis blaga. Če se npr. blago uvršča med starine, stare več kot 100 let, je pri uvozu iz tretjih držav predpisana stopnja carine 0% in davka na dodano vrednost 20%. Pri uvrstitvi blaga in določitvi carinske stopnje za posamezno blago si lahko pomagate z brskalnikom TARIC, ki ga najdete na internetni strani Carinske uprave RS na naslovu: http://carina.gov.si. ali http://taric-curs.gov.si/itaric.
Postopek se izvede pri blagovni carinski izpostavi, kjer je potrebno vložiti carinsko deklaracijo ter priložiti ostale predpisane dokumente (npr. fakture, prevozne listine, dokumente za uveljavljanje oprostitev dajatev).

 
Uvoz osebne lastnine in uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev

Oseba, ki prenese običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo, lahko uveljavlja oprostitev plačila carine in DDV za osebno lastnino (vključno z osebnim vozilom), če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Oprostitev plačila carine in plačila DDV lahko uveljavlja oseba:
– ki je prebivala najmanj 12 mesecev zunaj carinskega območja Skupnosti;
– ki je imela osebno lastnino v svoji lasti ali uporabi najmanj 6 mesecev pred preselitvijo;
– če se bo blago uporabljalo v enak namen kot v prejšnjem kraju običajnega prebivališča;
– če oprostitev uveljavlja v 12 mesecih od dneva izdaje dokazila o običajnem prebivališču;
– če so bile v državi izvora oziroma v državi, iz katere prihaja, za oproščeno blago plačane uvozne dajatve in davek na dodano vrednost.
Oseba, ki želi uveljavljati zadevno oprostitev, mora k carinski deklaraciji predložiti naslednje listine:
– potrdilo, da je bivala izven Skupnosti najmanj eno leto (kot na primer potrdilo, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil upravičenec poslan na delo v tretjo državo, če vodi o tem evidenco, ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ki ga je poslala na delo v tretjo državo, ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca, ipd.);
– pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavila oprostitve te vrste;
– seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto, ki naj bi jo uvozila kasneje (dva izvoda v slovenskem jeziku);
– pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljala oziroma, da so bili v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo.

Za oprostitev morajo biti izpolnjeni vsi pogoji.

Ta oprostitev ne velja za:
– alkoholne izdelke
– tobak ali tobačne izdelke
– komercialna prevozna sredstva
– izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.
Do izteka 12 mesecev po datumu, ko je bila sproščena v prosti promet, osebne lastnine, ki je bila uvožena dajatev prosto, ni mogoče posojati, dati kot varščino, oddajati ali prenesti, proti plačilu ali brezplačno, brez predhodnega obvestila pristojnim organom.

V nadaljevanju posredujemo še naslov internetne strani s podrobnejšimi navodili za postopek uveljavljanja oprostitev dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo.

Uvoz osebnega vozila

Pri uvozu osebnega motornega vozila pa se poleg carine in davka na dodano vrednost plačuje tudi okoljska dajatev zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil in davek na motorna vozila. Oprostitev v tem primeru velja za carino, DDV in okoljsko dajatev, ne pa tudi za davek na motorna vozila (DMV)!
Kot informacijo pa dodajamo, da se na področju davka na motorna vozila v skladu z novelo Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 9/2010) s 1. 3. 2010 začenja uporabljati nov način izračuna DMV, in sicer je stopnja davka odvisna od izpusta CO2 in vrste goriva, ki se uporablja za pogon. Podrobnejše informacije o izračunu davka na motorna vozila kliknite link.

Za konkretnejše in popolnejše informacije v zvezi z uvozom blaga v Republiko Slovenijo obrnete na Generalni carinski urad (gcu.carina@gov.si), kjer vam bodo vedno pripravljeni odgovarjati na vaša konkretna vprašanja v zvezi s carinskimi dajatvami. Pred uvozom blaga je pomembno, da pridobite pravilne in popolne informacije.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Carinska uprava republike Slovenije
GENERALNI CARINSKI URAD

Šmartinska cesta 55
1513 Ljubljana

T: (01) 478 38 00, F (01) 478 39 00
E: gcu.carina@gov.si,
S: http://www.carina.gov.si

Podobne teme: