Priznavanje diplom in spričeval v Sloveniji

Latinski pregovor, ki ga je zapisal MarkTulij Cicero, pravi »Vse svoje nosim s seboj« ali »Omnia mea mecum porto«. Znanja in izkušenj nam namreč nihče ne more odvzeti, zato kar pogumno na pot izobraževanja in učenja. Šolski sistemi se od države do države razlikujejo, prav tako se pojavljajo razlike v stopnjah izobraževanja in nazivih. Včasih je tako potrebno svoje znanje v posamezni državi ovrednotiti. Temu pa je namenjen ENIC-NARIC center, ki deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Center zbira in posreduje informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodi postopke in izdaja mnenja o izobrazbi v skladu z ZVPI. V centru pa vam bodo tudi svetovali o slovenskem in tujem izobraževanju. Center deluje tudi na mednarodnem sodelovanju v mrežah ENIC-NARIC centrov.

Nastanek in namen ENIC – NARIC centrov
Prvi nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom in spričeval so se na pobudo Sveta Evrope in UNESCO/CEPES, oblikovali že v 50. letih 20. stoletja. Najpomembnejša naloga takrat je bila reševanje problemov v zvezi z medsebojnim priznavanjem in vrednotenjem diplom in spričeval. Nakar so se leta 1993 nacionalni informacijski centri povezali v mrežo ENIC – European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility, v katero je danes vključenih 55 držav.
Na pobudo Evropske komisije pa je nato leta 1984 nastala še mreža NARIC – National Academic Recognition Information Centres.

 

Postopek priznavanja znanja
V kolikor se želite v Sloveniji zaposliti in Vaš delodajalec zahteva, da izobraževanje, ki ste ga opravili matični državi, ovrednotite, morate pri ENIC-NARIC centru na posebnem obrazcu »V« podati vlogo za vrednotenje izobraževanja, ter vlogi priložiti zahtevano dokumentacijo. Predmet vrednotenja je listina o v celoti opravljenem izobraževanju. Gre za izobraževanje, ki ga pristojni organ vaše matične države o izobraževanju priznava kot izobraževanje, ki je del šolskega sistema vaše države. Stroški vrednotenja niso pretirano visoki, znašajo 50 evrov. V kolikor pa ste prejemnik socialne pomoči, varstvenega dodatka, nadomestila za invalidnost ali ste iskalec zaposlitve, pa se teh stroškov oproščeni. V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja. Mnenje služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju. Z mnenjem se ne podeljujejo pravice ali obveznosti, saj ste te že pridobili z zaključenim izobraževanjem. Gre za prenos pravic iz ene države v drugo.
Za primerjavo tujega in slovenskega izobraževanja je pomembna informacija o umeščenosti tujega izobraževanja v izobraževalni sistem v državi izvora, torej vaši matični državi. Ne gre za vsebinsko presojo izobraževanja, pač pa bo ENIC-NARIC center podal informacijo o primerljivosti, izhajajoč iz informacij, ki jih je mogoče razbrati iz vaše vloge ter  informacij ENIC-NARIC centra o tujih šolskih sistemih v povezavi s slovenskim šolskim sistemom (MVZT, 2013).
V kolikor bi v Sloveniji želeli nadaljevati izobraževanje, pa se upravni postopek začne tako, da oddate vlogo na obrazcu N pri tisti izobraževalni ustanovi, kjer želite nadaljevati izobraževanje. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba, ki jo pooblasti predstojnik izobraževalne institucije (MVZT, 2013).

Sodni tolmači
Velikokrat pri urejanju upravnih postopkov zahtevajo, da so listine prevedene v slovenski jezik. Te prevajajo tako imenovani sodni tolmači, katerih seznam najdete na tej povezavi http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebTolmaci%29?OpenView (MP, 2013).

Besedilo: Vanesa Kovač

ENIC-NARIC center Slovenija
vrednotenje izobraževanja
Kotnikova 38, Ljubljana
Tel.: +386(0)1 478 47 45
Faks: +386(0)1 478 47 19
E-pošta: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
Spletna stran: www.enic-naric.net

Podobne teme: