Trst potrebuje center za promocijo slovenskega jezika in kulture

Slovenska  kulturno-gospodarska  zveza  je  prepričana,  da  je  treba  vse  več  pozornosti  nameniti slovenski prisotnosti v Trstu, ki mora z vseh vidikov postati središče tudi naše narodne skupnosti in njene  organiziranosti.  Ustvariti  je  treba  pogoje,  da  bo  ta  prisotnost  vezana  na  vsestranski  dialog  z večinskim  narodom  in  drugimi  manjšinskimi  skupnostmi.  Ravno  tako  je  potrebno  prevzeti  vlogo posrednika in vzpodbujevalca povezav in sodelovanja med našo deželo in bližnjo Slovenijo. V tej luči je treba gledati tudi  na  nastajajoče knjižno središče, ki  bo zraslo iz krize Tržaške knjigarne. Ustvariti je treba center, ki bo  imel te značilnosti in prioritetno  skrbel za promocijo slovenskega jezika, kulture in samega dogajanja znotraj naše skupnosti kakor tudi v Sloveniji.
 
S  tem  v  zvezi  pa  bi  kazalo  tudi  racionalno  in  perspektivno  nastaviti  razmišljanje  o  prostorskem vprašanju, ki je vezano na sedeže organizacij, na Narodna domova pri  Sv. Ivanu in  na  Ul.  Filzi ter na prepotrebno prenovo Stadiona 1. maj. Čas krize ne sme biti ovira oz. izgovor, da se zadev ne premakne z mrtve točke.
Pomembno je tudi, kako mediji, v prvi vrsti  tiskani, obravnavajo našo prisotnost v mestu  in v kakšni luči prikazujejo našo skupnost. Pisanje osrednjega italijanskega tržaškega dnevnika v zadnjih tednih gotovo ne gre v pravo smer, saj našo narodno skupnost  – namesto da bi jo prikazoval v njeni celotni razsežnosti  in  vlogi,  ki  jo  ima  v  mestu  –  prikazuje  dokaj  izkrivljeno  in  daje  vlogo  in težo posameznikom, ki te vloge in teže nimajo.
V okviru tega razmišljanja se SKGZ pripravlja na deželni volilni kongres,  ki bo prihodnje leto. Želja je, da  bi  v  tem  času  stekla poglobljena  razprava  o  vlogi  krovne  organizacije,  o  njeni  viziji  za  naslednje obdobje ter o potrebi po večji partecipaciji članstva in članic pri določanju prioritet in izbir, tudi kar zadeva samo deželno vodstvo.
O teh problematikah je na Deželnem svetu SKGZ, ki je  potekal  v ponedeljek zvečer v Kulturnem domu Igo  Gruden v Nabrežini,  poročal predsednik Rudi Pavšič ter sprožil bogato razpravo, ki je  podprla in poglobila izpostavljene tematike. SKGZ bo za bližnje občinske volitve podpirala liste in županske kandidate, ki izražajo bližino pogledov in  programov,  ter  se  bo  prizadevala,  da  bi  na  evropskih  volitvah  prevladala  težnja,  ki  gre  v  smer povezovanja v prenovi. Skupščina v Nabrežini je bila  priložnost za obravnavanje nekaterih tem,  ki so povezane  z  volilnimi  preizkušnjami.  Omenjene  so  bile  tudi  pobude  v  našem  prostoru (predvsem  na Goriškem),  ki  podpirajo  in  promovirajo  argumente  desnice,  ki  prihajajo  iz  Slovenije,  in  otežujejo 
dialog.  Ponovno  se  izpostavljajo  razlike  v  polpretekli  zgodovini,  ki  so  večkrat  le  propagandnega značaja. SKGZ je mnenja, da bi veljalo naše energije usmerjati v bodočnost in v iskanje dialoga. V nastajajočem Paritetnem odboru je pomembno zagotoviti določeno  programsko kontinuiteto in da vladno  omizje  vodi  oseba,  ki  ni  izraz  ozkih  strankarskih  interesov,  marveč  širše civilne  družbe. Pomembno bo tudi delo v obnovljeni  Deželni posvetovalni komisiji, ki se bo morala lotiti vprašanj, ki 
zadevajo  spremembe  sistema  financiranja  in  udejanjanja  samega  deželnega  zaščitnega  zakona. Vprašanje  Primorskega dnevnika  naj  se  obravnava  na  rimskem  vladnem  omizju.  Tu  bo  lahko  našlo svoj prostor tudi vprašanje posodobitve zaščitnega zakona. SKGZ pozdravlja odločitev rimske vlade, ki je podpisala dekret o financiranju naše narodne skupnosti 
za leto 2014. V naslednjih dneh naj bi tudi iz Ljubljane sprostili sredstva za dejavnost naših številnih organizacij in ustanov, čeravno je že zdaj jasno, da bo letos sredstev manj. Nazadnje  so  se  v  Nabrežini  lotili  tudi  vprašanja,  ki  pesti  številna  vodstva  naših organizacij: pomanjkanje  vodilnih  kadrov.  Vse  bolj  je  očitna  potreba  po  resnem  in  načrtnem  kadrovanju  ter  po profesionalizaciji  in  iskanju  kvalitetnejših  standardov.  V  tem  smislu  bi  veljalo  resno  razmisliti  o prerazporeditvi sredstev in ustvariti pogoje, da nastane izobraževalni forum prav s tem namenom.
 
Besedilo: SKGZ, Trst, 16. aprila 2014
 
 

Podobne teme: