Prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2013 je podjetje odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda

Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišje državnonagradoza dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi merila in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru evropske nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah evropske unije. Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

 

Na javni razpis za leto 2013 se je prijavilo in procesu ocenjevanja za priznanje sodelovalo pet (5) organizacij, ki jih je ocenjevalo šestintrideset (36) ocenjevalcev iz ocenjevalne komisije.Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij in inštitucij je potekalo po vseh devetih merilih evropskega modela odličnosti EFQM. To pomeni, da se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

 

Odbor PRSPO je na svoji seji v januarju  2014, na predlog razsodniške skupine potrdil naslednje finaliste, ki so se uvrstili v ožji izbor:

I. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:

–         Odelo Slovenija d.o.o., Prebold

(ki se ukvarja s proizvodnjo drugih delov in opreme za motorna vozila)

II. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:

–       EUROPLAKAT d.o.o., Ljubljana

      (katerega dejavnost je posredovanje oglaševalskega prostora)

–       Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

(ki skrbi za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode)

III. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja:

–       Pogrebno podjetje Maribor d.d.

      (ki opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost, cvetličarstvo in vrtnarstvo, urejanje parkov in zelenih površin ter vodenje ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe)

IV. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja:

–        Univerzitetni klinični center Ljubljana,

(ki izvajazdravstveno, pedagoško in raziskovalno dejavnost)

Dodatno pa je Odbor za priznanja prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju voditeljstva, strategije in virov, zato se je Odbor odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji: Europlakat d.o.o., Ljubljana.

 

Izmed navedenih finalistov je Odbor PRSPO letos ponovno prepoznal najboljšo organizacijo odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda. Obrazložitev nagrade ODELO SLOVENIJA D.O.O. iz Prebolda:

Podjetje odelo Slovenija d.o.o. dosega visok ugled pri ključnih odjemalcih – najuglednejših proizvajalcih avtomobilov premijskega razreda (Mercedes, Audi, Porsche, itd.). Vodstvo in zaposleni razumejo pomen predvidevanja  potreb odjemalcev ter ustvarjanja dodane vrednosti zanje, kar je jasno vidno skozi zastavljene cilje, vsakodnevno prakso ter komunikacijo med zaposlenimi in kupci.

Preko udejanjanja strategije »World Class Manufactoring« sledijo  jasno zastavljenim ciljem ter dajejo zagotovilo, da bodo tudi v bodoče nudili proizvode in storitve z najvišjo dodano vrednostjo.

Varno in zdravo delovno okolje podjetje zagotavlja z doslednim izpolnjevanjem  zahtev in ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja s poudarkom na timskem delu, kjer zaposleni delujejo sproščeno, odprto in zaupajo skupnim vrednotam.

Je izredno rastoče podjetje, ki mu je uspelo učinkovito odreagirati na priložnosti, ki so se pokazale v zelo dinamičnem okolju avtomobilske panoge in v kratkem obdobju vpeljati nove tehnologije, prilagoditi infrastrukturo, procese in vire, ter izredno povečati obseg proizvodnje, število zaposlenih in dobiček.

Sistem projektnega vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh je zelo učinkovit. Vodje in drugi zaposleni so dobro obveščeni, komuniciranje med zaposlenimi in najvišjim vodstvom je redno in sproščeno.

Podjetje odelo Slovenija, d.o.o. dosega odlične rezultate poslovanja, kar izkazujejo triletni trendi in predstavlja pomemben člen v avtomobilski panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci, ki je zagotovilo za nadaljnje učinkovito prepoznavanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje ter nadaljnji trajnostni razvoj.

 

Klaus Holeczek – CEO odelo Group in Davorin Dobovičnik

 

Dodatno pa je Odbor za priznanja prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju voditeljstva, strategije in virov, zato se je Odbor odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji: Europlakat d.o.o., Ljubljana.

Tudi letos bodo na slovesnosti že drugič podeljeni mednarodno veljavni certifikati “Prepoznani odličnosti«, vsem 5 organizacijam, na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja, ki so prejele več kot 400 ali 500 točk od 1000 možnih. EFQM pa bo vse objavil na svojem seznamu, skupaj z ostalimi uspešnimi organizacijami v Bruslju. Prejemniki to vrstnega certifikata so: Europlakat d.o.o., Ljubljana, Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Pogrebno podjetje Maribor d.d., Univerzitetni klinični center Ljubljana, odelo Slovenija d.o.o., Prebold.

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, je izjemnega pomena, saj predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu, kar lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Pozitivni rezultati poslovanja, ki jih z vpeljavo modela EFQM v delovno okolje le-ta prinaša, so tudi v Slovenskem prostoru doživeli izredni preobrat oziroma zavedanje organizacij o pomenu poslovne odličnosti ter tako vse od konca leta 2013 ter sedaj v letu 2014 beležimo izredni porast zanimanja za vpeljavo modela EFQM v delovna okolja ter samoocenjevanje številnih zelo velikih in uglednih slovenskih organizacij iz javnega in zasebnega sektorja. Tega smo zelo veseli, saj je to kot znajo povedati naši pretekli zmagovalci eden od ukrepov za prodor iz gospodarske krize.

 

Besedilo in foto: mag. Dominika Rozoničnik

 

 

Predstavitev letošnjega zmagovalca PRSPO za leto 2013 in videnje poslovne odličnosti ter modela EFQM skozi oči vodilnih v odelu Slovenija d.o.o., Prebold

 

ODELO SLOVENIJA D.O.O. izPrebolda je del skupine odelo, ki je od leta 2011 v lasti Bayraktarlar Holding A. S. iz Istanbula. odelo je vodilni proizvajalec visokokakovostnih zadnjih luči, tretjih zavornih luči in smernikov za avtomobile premium razreda najprestižnejših blagovnih znamk kot so Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen in druge. Že vse od nastanka podjetja v letu 2005 je bila ‘lean kultura’ glavno vodilo razvoja, kar je podjetju v letu 2013 utrlo pot k prejemu prestižne mednarodne nagrade »Automotive Lean Production Award«. Več kot 900 zaposlenih je pravi kapital podjetja, saj z motivacijo, timskim delom in odprtostjo za novosti zagotavljajo pot k cilju: do leta 2015 se vzpeti med najboljša proizvodna podjetja na svetu in doseči raven World Class Manufacturing.

 

Generalni izvršni direktor skupine odelo gospod Klaus Holeczek, ki ima dolgoletne mednarodne izkušnje s področja vodenja in upravljanja zahtevne gospodarske družbe na področju avtomobilske industrije, kjer je trend delovanja in dinamika zelo pestra.

 

Kratek povzetek njegovih razmišljanj in videnj poslovne odličnosti v gospodarskem okolju skozi objektiv odela Slovenija d.o.o.:

 

„Poslovna odličnost je kakovost na najvišji možni ravni. Je neke vrste presežek in ima s povprečnostjo malo skupnega, saj gre za nenehno preseganje mej.  Dokazujemo jo z učinkovitim delovanjem, ki mora biti kljub neizprosnemu konkurenčnemu boju na trgu, povezanim z osredotočenostjo na kupca, tudi etično in družbeno odgovorno.

Spekter dejavnikov, ki vplivajo na odličnost poslovanja je širok. Najpomembnejši med njimi je zagotovo vidik voditeljske kulture oziroma kultura podjetja nasploh. Odličen si, ko strategijo udejanjaš in vizijo živiš, ne samo, da jo imaš.  Izjemno pomemben dejavnik so zaposleni. Vlaganje v njihov razvoj in osebno rast so namreč ključni za doseganje uspehov. Uigrani timi, ki dihajo kot eno. Prav tako pomemben dejavnik je ustvarjanje okolja, ki vzpodbuja inovativnost in kreativnost, zagotavlja stabilne in robustne procese, ki pa so kljub temu toliko in odprti in fleksibilni, da se v vsakem trenutku lahko odzovejo na spremembe.

 

Poleg ostalih sodobnih in v avtomobilski industriji uveljavljenih metod, pri čemer bi izpostavil predvsem uvajanje metod vitke proizvodnje (Lean), smo se za implementacijo modela EFQM kot orodjaodločili že leta 2010. Smo dinamično in rastoče podjetje, podvrženo pogostim spremembam. Spremembe zahtevajo nenehno prilagajanje pristopov in način delovanja, pa naj gre za uvedbo sistema nenehnih izboljšav, zahtevnejše tehnologije ali razvoja sodelavcev in ne nazadnje vodenja. Management ima z implementacijo modela EFQM tako na razpolago primerno orodje, s pomočjo katerega lahko ugotavlja ali so rezultati odraz ustreznih pristopov ter glede na trend doseganja zastavljenih ciljev ustrezno in pravočasno ukrepa.  

 

Vedeti morate, da smo kulturno zelo raznoliko podjetje. Ne samo z vidika skupine odelo, ki ima sedež družbe in proizvodne lokacije tudi v Nemčiji, njen lastnik pa prihaja iz Turčije, pač pa je tudi struktura zaposlenih v podjetju odelo Slovenija izjemno pestra. Zato je enakopravno vključevanje in sodelovanje vseh zaposlenih na vseh nivojih ne glede ali gre za postavljanje in spremljanje ciljev podjetja ali druženje na vsakoletnem pikniku izjemno pomembno.Z učinkovitim sodelovanjem slovenskega tima ter ob mednarodnem duhu sodelavcev odela iz Nemčije in Farbe iz Turčije je bilo mogoče doseči tako visoko stopnjo razvoja in primerjav na poti k proizvodnji svetovnega razreda (WCM). Ključna pa je seveda vloga vodij in voditeljske kulture. Angažirano delovanje, odprt dialog ne glede na formalno hierarhijo, primeren načinkomunikacije, spodbujanjeustvarjalnosti, skrb za sodelavce, kot tudi skrb za okolje in družbo ter nenazadnje spoštovanje osebne integritete sodelavcev so del te kulture.

 

Na poti odličnosti, ki smo jo korak za korakom glede na različna obdobja skrbno načrtovali vse od ustanovitve podjetja bomo seveda predano in pogumno nadaljevali. Jasno, da je naša pozornost  močno osredotočena na cilje v 2014, definirani pa so tudi že strateški cilji do leta 2018. Naš ključni izziv v tem obdobju je doseči status proizvajalca svetovnega razreda (World Class Manufacturing – WCM). Z izpolnitvijo pogojev za doseganje statusa WCM si bomo tako tudi na globalnem trgu utrdili položaj vodilnega proizvajalca zadnjih luči premium razreda.”

Podobne teme: